ראשי > תנ''ך > דניאל >


דניאל ח

1 בשנת שלוש למלכות בלאשצר המלך חזון נראה אלי אני דניאל אחרי הנראה אלי בתחלה. 2 ואראה בחזון ויהי בראתי ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה ואראה בחזון ואני הייתי על-אובל אולי. 3 ואשא עיני ואראה והנה איל אחד עמד לפני האבל ולו קרנים והקרנים גבהות והאחת גבהה מן-השנית והגבהה עלה באחרנה. 4 ראיתי את-האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל-חיות לא-יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצנו והגדיל. 5 ואני הייתי מבין והנה צפיר-העזים בא מן-המערב על-פני כל-הארץ ואין נוגע בארץ והצפיר קרן חזות בין עיניו. 6 ויבא עד-האיל בעל הקרנים אשר ראיתי עמד לפני האבל וירץ אליו בחמת כחו. 7 וראיתיו מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את-האיל וישבר את-שתי קרניו ולא-היה כח באיל לעמד לפניו וישליכהו ארצה וירמסהו ולא-היה מציל לאיל מידו. 8 וצפיר העזים הגדיל עד-מאד וכעצמו נשברה הקרן הגדולה ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמים. 9 ומן-האחת מהם יצא קרן-אחת מצעירה ותגדל-יתר אל-הנגב ואל-המזרח ואל-הצבי. 10 ותגדל עד-צבא השמים ותפל ארצה מן-הצבא ומן-הכוכבים ותרמסם. 11 ועד שר-הצבא הגדיל וממנו הרים התמיד והשלך מכון מקדשו. 12 וצבא תנתן על-התמיד בפשע ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה. 13 ואשמעה אחד-קדוש מדבר ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר עד-מתי החזון התמיד והפשע שמם תת וקדש וצבא מרמס. 14 ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש. 15 ויהי בראתי אני דניאל את-החזון ואבקשה בינה והנה עמד לנגדי כמראה-גבר. 16 ואשמע קול-אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את-המראה. 17 ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על-פני ויאמר אלי הבן בן-אדם כי לעת-קץ החזון. 18 ובדברו עמי נרדמתי על-פני ארצה ויגע-בי ויעמידני על-עמדי. 19 ויאמר הנני מודיעך את אשר-יהיה באחרית הזעם כי למועד קץ. 20 האיל אשר-ראית בעל הקרנים מלכי מדי ופרס. 21 והצפיר השעיר מלך יון והקרן הגדולה אשר בין-עיניו הוא המלך הראשון. 22 והנשברת ותעמדנה ארבע תחתיה ארבע מלכיות מגוי יעמדנה ולא בכחו. 23 ובאחרית מלכותם כהתם הפשעים יעמד מלך עז-פנים ומבין חידות. 24 ועצם כחו ולא בכחו ונפלאות ישחית והצליח ועשה והשחית עצומים ועם-קדשים. 25 ועל-שכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשלוה ישחית רבים ועל-שר-שרים יעמד ובאפס יד ישבר. 26 ומראה הערב והבקר אשר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים. 27 ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשה את-מלאכת המלך ואשתומם על-המראה ואין מבין.

ראשי > תנ''ך > דניאל >


תוספות ותגובות