*^.*$ - ניווט בתנך

תוצאות הניווט בתנך

היעד:
עם ניקוד עם סיכום בלי רווח לאחור

116 תוצאות חיפוש ביטוי רגולרי בתנ"ך

 1. בראשית כה29: "ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף" (פירוט)
 2. בראשית לז33: "ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף" (פירוט)
 3. בראשית לח24: "ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף" (פירוט)
 4. בראשית מ22: "ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף" (פירוט)
 5. בראשית מג15: "ויקחו האנשים את המנחה הזאת ומשנה כסף לקחו בידם ואת בנימן ויקמו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף" (פירוט)
 6. בראשית מג17: "ויעש האיש כאשר אמר יוסף ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף" (פירוט)
 7. בראשית מז12: "ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף" (פירוט)
 8. בראשית מז15: "ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף" (פירוט)
 9. בראשית מז16: "ויאמר יוסף הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם אם אפס כסף" (פירוט)
 10. בראשית נ23: "וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף" (פירוט)
 11. שמות א8: "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף"
 12. שמות יא6: "והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף"
 13. שמות יא8: "וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא מעם פרעה בחרי אף"
 14. שמות יב23: "ועבר ה' לנגף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח ה' על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף" (פירוט)
 15. שמות יב37: "ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף"
 16. שמות כא11: "ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף"
 17. שמות כו32: "ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף"
 18. שמות כז10: "ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף"
 19. שמות כז11: "וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף"
 20. שמות לו36: "ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני כסף"
 21. שמות לח9-10: "ויעש את החצר לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף"
 22. שמות לח11: "ולפאת צפון מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף"
 23. שמות לח12: "ולפאת ים קלעים חמשים באמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף"
 24. שמות לח19: "ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף"
 25. ויקרא ד12: "והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אתו על עצים באש על שפך הדשן ישרף"
 26. ויקרא ו23: "וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף"
 27. ויקרא ז17: "והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף"
 28. ויקרא יא17: "ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף"
 29. ויקרא יא19: "ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת העטלף"
 30. ויקרא יג52: "ושרף את הבגד או את השתי או את הערב בצמר או בפשתים או את כל כלי העור אשר יהיה בו הנגע כי צרעת ממארת הוא באש תשרף"
 31. ויקרא יט5-6: "וכי תזבחו זבח שלמים לה' לרצנכם תזבחהו ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף"
 32. ויקרא כא9: "ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף"
 33. ויקרא כו36: "והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף"
 34. ויקרא כז6: "ואם מבן חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף"
 35. ויקרא כז16: "ואם משדה אחזתו יקדיש איש לה' והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף" (פירוט)
 36. במדבר ג38-39: "והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי ה' למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף"
 37. במדבר יב14: "ויאמר ה' אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף"
 38. במדבר יד25: "והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף"
 39. במדבר טז22: "ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף"
 40. במדבר יז11: "ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף"
 41. במדבר יט5: "ושרף את הפרה לעיניו את ערה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרף"
 42. במדבר כה9: "ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף" (פירוט)
 43. במדבר לא33: "ובקר שנים ושבעים אלף"
 44. במדבר לא34: "וחמרים אחד וששים אלף"
 45. במדבר לא35: "ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר כל נפש שנים ושלשים אלף"
 46. במדבר לא44: "ובקר ששה ושלשים אלף"
 47. במדבר לא46: "ונפש אדם ששה עשר אלף"
 48. במדבר לג10: "ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף"
 49. דברים א40: "ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף"
 50. דברים ג6: "ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחן מלך חשבון החרם כל עיר מתם הנשים והטף"
 51. דברים יד18: "והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף"
 52. יהושע ח20: "ויפנו אנשי העי אחריהם ויראו והנה עלה עשן העיר השמימה ולא היה בהם ידים לנוס הנה והנה והעם הנס המדבר נהפך אל הרודף"
 53. יהושע יא1: "ויהי כשמע יבין מלך חצור וישלח אל יובב מלך מדון ואל מלך שמרון ואל מלך אכשף"
 54. יהושע יח11: "ויעל גורל מטה בני בנימן למשפחתם ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף"
 55. יהושע יט25: "ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף"
 56. יהושע כב18: "ואתם תשבו היום מאחרי ה' והיה אתם תמרדו היום בה' ומחר אל כל עדת ישראל יקצף"
 57. יהושע כד6: "ואוציא את אבותיכם ממצרים ותבאו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים סוף"
 58. שופטים יב6: "ויאמרו לו אמר נא שבלת ויאמר סבלת ולא יכין לדבר כן ויאחזו אותו וישחטוהו אל מעברות הירדן ויפל בעת ההיא מאפרים ארבעים ושנים אלף"
 59. שופטים טז5: "ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנהו לענתו ואנחנו נתן לך איש אלף ומאה כסף"
 60. שופטים יט27: "ויקם אדניה בבקר ויפתח דלתות הבית ויצא ללכת לדרכו והנה האשה פילגשו נפלת פתח הבית וידיה על הסף"
 61. שופטים כא10: "וישלחו שם העדה שנים עשר אלף איש מבני החיל ויצוו אותם לאמר לכו והכיתם את יושבי יבש גלעד לפי חרב והנשים והטף"
 62. שמואל א יא8: "ויפקדם בבזק ויהיו בני ישראל שלש מאות אלף ואיש יהודה שלשים אלף"
 63. שמואל א כו2: "ויקם שאול וירד אל מדבר זיף ואתו שלשת אלפים איש בחורי ישראל לבקש את דוד במדבר זיף"
 64. שמואל ב ו1: "ויסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלשים אלף"
 65. שמואל ב ח13: "ויעש דוד שם בשבו מהכותו את ארם בגיא מלח שמונה עשר אלף"
 66. שמואל ב יח7: "וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא עשרים אלף"
 67. מלכים א ה12: "וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף" (פירוט)
 68. מלכים א ו27: "ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף"
 69. מלכים א יא28: "והאיש ירבעם גבור חיל וירא שלמה את הנער כי עשה מלאכה הוא ויפקד אתו לכל סבל בית יוסף"
 70. מלכים ב ו25: "ויהי רעב גדול בשמרון והנה צרים עליה עד היות ראש חמור בשמנים כסף ורבע הקב חרייונים בחמשה כסף"
 71. מלכים ב כה18: "ויקח רב טבחים את שריה כהן הראש ואת צפניהו כהן משנה ואת שלשת שמרי הסף"
 72. ישעיהו ב18: "והאלילים כליל יחלף"
 73. ישעיהו ט8-9: "וידעו העם כלו אפרים ויושב שמרון בגאוה ובגדל לבב לאמר לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים גדעו וארזים נחליף" (פירוט)
 74. ישעיהו י14: "ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף"
 75. ישעיהו כט4: "ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח אמרתך והיה כאוב מארץ קולך ומעפר אמרתך תצפצף"
 76. ישעיהו מ18-19: "ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף"
 77. ירמיהו לב9: "ואקנה את השדה מאת חנמאל בן דדי אשר בענתות ואשקלה לו את הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף" (פירוט)
 78. ירמיהו לה4: "ואבא אתם בית ה' אל לשכת בני חנן בן יגדליהו איש האלהים אשר אצל לשכת השרים אשר ממעל ללשכת מעשיהו בן שלם שמר הסף"
 79. ירמיהו נב24: "ויקח רב טבחים את שריה כהן הראש ואת צפניה כהן המשנה ואת שלשת שמרי הסף"
 80. צפניה א10-11: "והיה ביום ההוא נאם ה' קול צעקה משער הדגים ויללה מן המשנה ושבר גדול מהגבעות הילילו ישבי המכתש כי נדמה כל עם כנען נכרתו כל נטילי כסף"
 81. זכריה יא12: "ואמר אליהם אם טוב בעיניכם הבו שכרי ואם לא חדלו וישקלו את שכרי שלשים כסף"
 82. מלאכי ג18-19: "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף" (פירוט)
 83. דברי הימים א ב47: "ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף"
 84. דברי הימים א ה1-2: "ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבכרה כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף"
 85. דברי הימים א ה21: "וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף"
 86. דברי הימים א ז39-40: "ובני עלא ארח וחניאל ורציא כל אלה בני אשר ראשי בית האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף"
 87. דברי הימים א ט15: "ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן מיכא בן זכרי בן אסף"
 88. דברי הימים א יב35: "ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף"
 89. דברי הימים א יב37: "ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה ארבעים אלף"
 90. דברי הימים א יב38: "ומעבר לירדן מן הראובני והגדי וחצי שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף"
 91. דברי הימים א יח12: "ואבשי בן צרויה הכה את אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף"
 92. דברי הימים א כב14: "והנה בעניי הכינותי לבית ה' זהב ככרים מאה אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחשת ולברזל אין משקל כי לרב היה ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף"
 93. דברי הימים א כג3: "ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף"
 94. דברי הימים א כז1: "ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף"
 95. דברי הימים א כז4: "ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף"
 96. דברי הימים א כח16: "ואת הזהב משקל לשלחנות המערכת לשלחן ושלחן וכסף לשלחנות הכסף"
 97. דברי הימים ב א6: "ויעל שלמה שם על מזבח הנחשת לפני ה' אשר לאהל מועד ויעל עליו עלות אלף"
 98. דברי הימים ב ב9: "והנה לחטבים לכרתי העצים נתתי חטים מכות לעבדיך כרים עשרים אלף ושערים כרים עשרים אלף ויין בתים עשרים אלף ושמן בתים עשרים אלף"
 99. דברי הימים ב יא8: "ואת גת ואת מרשה ואת זיף"
 100. דברי הימים ב יז14: "ואלה פקדתם לבית אבותיהם ליהודה שרי אלפים עדנה השר ועמו גבורי חיל שלש מאות אלף"
 101. דברי הימים ב יז15: "ועל ידו יהוחנן השר ועמו מאתים ושמונים אלף"
 102. דברי הימים ב יז17: "ומן בנימן גבור חיל אלידע ועמו נשקי קשת ומגן מאתים אלף"
 103. דברי הימים ב כה6: "וישכר מישראל מאה אלף גבור חיל במאה ככר כסף"
 104. דברי הימים ב כה10: "ויבדילם אמציהו להגדוד אשר בא אליו מאפרים ללכת למקומם ויחר אפם מאד ביהודה וישובו למקומם בחרי אף"
 105. דברי הימים ב כט5-6: "ויאמר להם שמעוני הלוים עתה התקדשו וקדשו את בית ה' אלהי אבתיכם והוציאו את הנדה מן הקדש כי מעלו אבתינו ועשו הרע בעיני ה' אלהינו ויעזבהו ויסבו פניהם ממשכן ה' ויתנו ערף"
 106. תהלים עח27: "וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף"
 107. תהלים פט24: "וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף"
 108. תהלים קה16-17: "ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שבר שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף"
 109. איוב כט17: "ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף"
 110. משלי ג22-23: "ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף" (פירוט)
 111. קהלת ה15-16: "וגם זה רעה חולה כל עמת שבא כן ילך ומה יתרון לו שיעמל לרוח גם כל ימיו בחשך יאכל וכעס הרבה וחליו וקצף"
 112. איכה א6: "ויצא מן בת ציון כל הדרה היו שריה כאילים לא מצאו מרעה וילכו בלא כח לפני רודף" (פירוט)
 113. אסתר א18: "והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף" (פירוט)
 114. עזרא א9-10: "ואלה מספרם אגרטלי זהב שלשים אגרטלי כסף אלף מחלפים תשעה ועשרים כפורי זהב שלשים כפורי כסף משנים ארבע מאות ועשרה כלים אחרים אלף"
 115. נחמיה ט9: "ותרא את עני אבתינו במצרים ואת זעקתם שמעת על ים סוף"
 116. נחמיה יב35: "ומבני הכהנים בחצצרות זכריה בן יונתן בן שמעיה בן מתניה בן מיכיה בן זכור בן אסף"

לא מה שחיפשת?

קישור לחיפוש זה: ^.*$