פגישה בין מעמדות

קוד: ביאור:משלי כב2 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כב    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   סיכום 
כב2 עָשִׁיר וָרָשׁ נִפְגָּשׁוּ, עֹשֵׂה כֻלָּם ה'.

 סגולות

אדם עשיר ואדם רש (עני) עשויים להיפגש ולהגיע לאותו מצב בדיוק, שהרי ה' הוא שעשה את כולם עשירים ועניים והוא יכול גם לשנות את מצבם ברגע אחד.

/ ראוי שהעשיר והרש (עני) ייפגשו ויחיו יחד באחוה ושיתוף פעולה, העשיר לא יזלזל בעני והעני לא יקנא בעשיר, שהרי בורא אחד עשה את כולם - ה'.

 מצודות

(מוסב למעלה, לומר) לזה נבחר שם וחן מעושר, כי העושר לא ישובח והעוני לא יגונה, כי מה' יצא הדבר בגזרה היורדת מן השמים ופגשה בהם, בזה העושר ובזה העוני כפי הגזרה, כי ה' עושה כל אלה, ולא בעבור רוב החכמה העשיר העשיר;  אבל השם והחן באה בבחירת האדם עצמו.


 עצות

יש אנשים שנפגשים רק לעיתים רחוקות. למשל, עשירים ועניים: עשירים גרים בשכונות פאר, נוסעים במכוניות יוקרתיות ומבלים במועדונים סגורים; ועניים גרים בשכונות עוני, נוסעים בתחבורה ציבורית, מבלים במקומות ציבוריים. כאשר עשיר ועני בכל-זאת נפגשים (למשל, כשהבליין העשיר פוגש את המאבטח העני בכניסה למועדון), הם לא מייחסים חשיבות רבה לפגישה זו - הם משתדלים לקצר אותה כמה שיותר. אולם, על-פי הפסוק שלנו, למפגשים כאלה - בין אנשים משכבות אוכלוסיה שונות - יש חשיבות רבה:

עשיר ורש נפגשים - ה' בכבודו ובעצמו, כביכול, עושה, יוצר את כל המפגשים הללו. מדוע?

  • א. כי חשוב שיהיה קשר בין חלקי האוכלוסייה, שכל אחד יידע על קיומו של השני ויתעניין בשלומו, ולא רק יחיה את חייו בקבוצה סגורה;
  • ב. כי כל אחד יכול ללמוד מהשני - העני יכול ללמוד מהעשיר איך לשפר את מעמדו הכלכלי, והעשיר יכול ללמוד מהעני איך להסתפק במועט ולחיות חיים פשוטים וצנועים;
  • ג. כי כל אחד הוא חשוב - העולם לא יכול להתקיים בלעדיו: "העשיר והרש נפגשו שלא יוכל לחיות זה בלא זה, והמשל שאם היו כל האנשים עשירים לא ימצא איש עושה מלאכה מהמלאכות המעשיות ויפסד היישוב, ואם היו כלם עניים לא יוכלו להתפרנס זה מזה, ולזה הוא מבואר כי ה' יתברך עושה קצת האנשים עשירים וקצתם עניים כדי שיתקיים המציאות; ויהיה אמרו עשיר ורש נפגשו כאמרו "חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו"" (רלב"ג, פירוש שני).
  • ד. ברמה העמוקה ביותר, המפגש בין העשיר לעני הוא מקרה פרטי של תופעת המשפיע והמקבל - תופעה שהיא מיסודותיה של הבריאה כולה (ע"פ אהרן אריאל לביא, "פנים בפנים", בתוך על הכלכלה ועל המחיה).

יש אנשים שאנחנו נוטים להתעלם מהם - המאבטח בקניון, המלצר באולם-השמחות, הקופאי בחנות - הם כאילו "שקופים" עבורנו; אם נדע, שהמפגש בינינו הוא מעשה ידיו של ה' - אולי נתייחס אליו ברצינות רבה יותר; אולי הם כבר לא יהיו "שקופים".

ייתכן שהפסוק שלנו גם רומז, שראוי לבנות את החברה באופן שיעודד מפגשים בין עשירים לעניים. לדוגמה, שירות חובה בצבא מפגיש אנשים מכל קצוות החברה וכך תורם לאחדות.

 הקבלות

פסוק דומה נמצא במשלי כט13: "רָשׁ וְאִישׁ תְּכָכִים נִפְגָּשׁוּ, מֵאִיר עֵינֵי שְׁנֵיהֶם ה'" (פירוט). הרש, הפגישה, וה' שמארגן את הפגישה נמצאים בשני הפסוקים. לפי חלק מהפירושים, איש תככים הוא איש מעמד הביניים (מלשון תוך), ולפי זה הוא מקביל לעשיר.   אם כך, מדוע יש צורך בשני פסוקים? מה ההבדל ביניהם?

1. חכמי התלמוד פירשו שהפסוקים מתארים מצבים מנוגדים: הפסוק בפרק כט מתאר עשיר העוזר לעני ואז ה' מאיר את עיני שניהם, והפסוק בפרק כב מתאר עשיר שאינו עוזר לעני ואז ה' מפגיש ביניהם בכך שהוא הופך את העני לעשיר ולהיפך.   וכן בעולם החכמה: "בשעה שהתלמיד (הרש בחוכמה) הולך אצל רבו (איש תככים בחכמה) ואומר לו למדני תורה, אם מלמדו - מאיר עיני שניהם ה' ("הלימוד מוסיף לו לעצמו ידיעות והשתלמות, כי הקטנים מחדדים את הגדולים" - הרב יעקב שכטר, דברי יעקב על הפסוק), ואם לאו (משלי כב) "עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה'" - מי שעשאו חכם לזה עושה אותו טיפש, טיפש לזה עושה אותו חכם" (רש"י בשם ר' נתן, ע"פ בבלי תמורה טז.:; ודומה לכך פירש רש"י בפסוק המקביל).

- אולם, שני הפסוקים אינם מבחינים בין מי שעוזר לעני לבין מי שאינו עוזר לעני, ולכן קשה לומר שכל פסוק מתאים למקרה אחר.

2. ולי נראה שהפסוקים משלימים.    הפסוק בפרק כב מלמד שהפגישה בין מעמדות שונים צריכה להיות באהבה ואחוה - העשיר לא יזלזל בעני והעני לא יקנא בעשיר, שהרי בורא אחד עשה את כולם - ה'.    הפסוק בפרק כט מלמד שפגישה בין מעמדות שונים יכולה להביא תועלת לשני הצדדים - כל אחד יכול להאיר את עיניו של רעהו וללמדו דברים חשובים;  ה' מאיר עיני שניהם באמצעות הפגישה.

הקבלות משותפות לשני הפסוקים, ראו בפסוק המקביל בפרק כט.

 דקויות

עשיר ורש נפגשו - באיזו פגישה מדובר?

1. פגישה אקראית ברחוב: כשעשיר ורש נפגשים, הפגישה עלולה לעורר בהם רגשות שליליים, העשיר עלול לזלזל ברש והרש עלול לקנא בעשיר, והכתוב בא ללמדם שהעושר והעוני הם כולם מעשה ה', ולכן אין מקום לרגש שלילי (רמ"ד ואלי).

2. פגישה בביתו של העשיר: כשעני בא לבקש מהעשיר פרנסה, והוא מבזה אותו, ה' עושה את העשיר לעני ואת העני לעשיר (רש"י, שמות רבה לא יד).     פגש כמו פגע, מעניין בקשה (כמו בירמיהו ז16).  והמסר: אם בא אליך עני לבקש בקשה, תחשוב שגם אתה עלול להיות במקומו (אהבת חסד ב כא).

3. פגישה בעסקים או בצדקה: העשיר והרש נפגשים כאשר העשיר מעסיק את הרש במפעל שלו, או כאשר העשיר נותן צדקה לעני, וזו המטרה שלשמה ה' עשה אותם כך - אחד עשיר ואחד עני - כדי שיזדקקו זה לזה ויפגשו (ראו מלבי"ם על משלי יד לא). והמסר: לכל אדם, עשיר או עני, יש חלק חשוב בבריאה, וחשוב שייפגשו כדי שהעולם יתקיים כרצון ה' (רלב"ג, פירוש שני).

4. 'פגישה' כלכלית - הגעה לאותו מעמד (מלבי"ם), או 'פגישה' בעושר ובעוני עצמם, כמו הביטוי בלשון הדיבור של ימינו, "לפגוש בכסף" (ע"פ אבן עזרא, מצודות, רלב"ג פירוש ראשון, רבי יונה): העשיר והרש יכולים "להיפגש" ולהיות שווים בקנייניהם, כי העושר והעוני הם בגזירת ה',  שמואל א ב7: "ה' מוֹרִישׁ וּמַעֲשִׁיר, מַשְׁפִּיל אַף מְרוֹמֵם". והמסר: אין ראוי לאדם להתפאר בעושרו (ספר המידות השלם, שער הליצנות).

5. פגישה כמו פגיעה (ראו גם 'דעת מקרא'). העשיר והרש עשויים להיפגש, למשל אם קורה להם אסון משותף. העושר אינו תעודת-ביטוח מפני פגעי החיים, קהלת ט11: "כִּי עֵת וָפֶגַע יִקְרֶה אֶת כֻּלָּם".

6. 'פגישה' בקבר, המקום שאליו כולם מגיעים בסופו של דבר (איוב ג19). העושר אינו תעודת-ביטוח מפני המוות (תהלים מט17-18).

7. 'פגישה' לאחר המוות, בבית דין של מעלה, לפני ה', איוב לד19: "אֲשֶׁר לֹא נָשָׂא פְּנֵי שָׂרִים וְלֹא נִכַּר שׁוֹעַ לִפְנֵי דָל, כִּי מַעֲשֵׂה יָדָיו כֻּלָּם" (ע"פ חיים בן הרוש, שיעור במשכן אחוה, ט תמוז ה'תשס"ו).   או 'פגישה' בגלגול הבא: "העני שבדור הזה הוא עשיר בגלגול השני, וכן להיפך" (החפץ חיים, חייו ופעלו; חלק ג', עמ' תתשלב).

8. ולענ"ד, יש לקרוא את פסוקנו כניגודו של פסוק 7: "עָשִׁיר בְּרָשִׁים יִמְשׁוֹל" (פירוט). המצב המקובל הוא שהעשיר מושל בעני, אולם המצב הרצוי הוא שהעשיר והרש ייפגשו ויחיו יחד באחוה, שהרי ה' עשה את כולם וכולם שווים בפני ה'. הפער הכלכלי לא צריך לגרום לפער נפשי וחברתי.

 פרק כב    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות