מה יותר חשוב - תורה או תפילה?

קוד: ביאור:משלי כח9 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 
כח9 מֵסִיר אָזְנוֹ מִשְּׁמֹעַ תּוֹרָה, גַּם תְּפִלָּתוֹ תּוֹעֵבָה.

 סגולות

המסיר את אוזנו ואינו רוצה לשמוע את הבקשות שה' מבקש ממנו בתורה, גם ה' לא ירצה לשמוע את הבקשות שהאדם מבקש ממנו בתפילה, ותפילתו תהיה מתועבת (שנואה) על ה'.

/ המסיר את אוזנו משמוע ואינו לומד תורה, הרצונות שלו יהיו מנוגדים לתורה, וגם (אפילו) בתפילה שלו, הוא יבקש מה' שיעזור לו לעשות תועבה.

 מצודות

המסיר אזנו משמוע תורה, על כי אינו מחשיב דברי הזולת, לכן ישולם מידה במידה, כי המקום ברוך-הוא מתעב תפלתו ואינו מחשיבהּ, ולא לרצון תהיה.


 הקבלות

מה יותר חשוב - תורה או תפילה?

תפילה ולימוד תורה הן שתי הדרכים העיקריות שבהן אדם יוצר קשר עם ה' - בתפילה הוא מדבר אל ה', ובתורה הוא שומע את ה' שדיבר אל אבותינו ומסיק מסקנות מעשיות. לאורך הדורות, נחלקו רבותינו בשאלה איזו משתי הדרכים חשובה יותר. לשאלה זו יש כמה היבטים מעשיים:

א. האם ראוי להאריך בתפילה, או שראוי לקצר בתפילה כדי שיהיה יותר זמן ללמוד תורה? על כך נחלקו רבא ורב המנונא: "רבא ראה את רב המנונא שהיה מאריך בתפילתו. אמר: 'מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה?!' והוא [רב המנונא] סבר: זמן תפלה לחוד וזמן תורה לחוד." (תלמוד בבלי, שבת י., בתרגום לעברית).

ב. האם ראוי לעזוב שיעור תורה כדי ללכת להתפלל? על כך נחלקו רבי זירא ורבי ירמיה: "רבי ירמיה היה יושב לפני רבי זירא, והיו עוסקים בתורה. הגיע הזמן להתפלל, והיה מפציר בו ר' ירמיה [שיעמדו להתפלל]. קרא עליו רבי זירא: 'מסיר אזנו משמוע תורה - גם תפלתו תועבה '." (שם). רבי זירא הסיק מפסוקנו, שאסור לאדם לעזוב שיעור תורה על-מנת ללכת להתפלל, כי חשוב יותר לשמוע את מצוות ה' ולקיים אותן, מאשר לבקש ממנו בקשות; אולם רבי ירמיה פירש, כנראה, שהפסוק מתייחס רק לאדם שמסיר את אוזנו לגמרי משמיעת דברי תורה - שלא רוצה בכלל ללמוד תורה ולקיים מצוות אלא רק להתפלל, רק לחוות חוויות רוחניות. פירושו של ר' ירמיה מתאים יותר לפסוק אחר שמדבר על אוזן, משלי כא13: "אֹטֵם אָזְנוֹ מִזַּעֲקַת דָּל - גַּם הוּא יִקְרָא וְלֹא יֵעָנֶה" (פירוט).

להלכה נפסק, שאדם שתורתו אומנותו, וכן אדם העוסק בצרכי ציבור, אינו רשאי להפסיק מלימוד תורה כדי להתפלל, (כדעת ר' זירא); ו"אם התפלל, תוך כדי עיסוקו בצרכי הרבים, את התפילה שהייתה אסורה עליו, שהיא תפילת תועבה... לאחר שסיים את תפקידו תוך זמן תפילה, חייב לשוב ולהתפלל פעם נוספת כדי לקיים את חיוב התפילה" (מתוך תפילת רופאים - מצוה או עבירה? / הרב נחום נריה, המעיין תשרי ה'תשנ"ג).

ג. לגבי אנשים פשוטים, שאין תורתם אומנותם, נראה שיש "מחלוקת" בימינו: ברוב העלונים התורניים לשבת נאמר ש"אסור לעיין בעלון בזמן התפילה", אולם, חלק גדול מהמתפללים נוהגים לעיין בעלון דווקא בזמן התפילה. הם כנראה חושבים כמו רבא ורבי זירא, שלימוד תורה חשוב יותר... (ע"פ ישראל פומברג ה טבת ה'תשס"ז).

בפסוקנו מדובר על אוזן; בספר "אורחות צדיקים" מובאים פסוקים נוספים המראים שהגאוה מתבטאת באיברי הגוף של האדם: "בעת שתתגבר הגאווה בלב האדם, אז תמשול על האדם מקדקודו על כף רגלו..." (אורחות צדיקים, שער הגאוה).

 דקויות

מדוע תפילתו תועבה?

כמה תשובות:

1.  מידה כנגד מידה: הוא לא רוצה לשמוע את דבר ה' שבתורה, ולכן ה' לא רוצה לשמוע את דברו בתפילה    (ולעומת זאת, הצדיקים והישרים שומעים תורה ולכן תפילתם רצויה לה',  משלי טו8: "זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֲבַת ה', וּתְפִלַּת יְשָׁרִים רְצוֹנוֹ" (פירוט), משלי טו29: "רָחוֹק ה' מֵרְשָׁעִים, וּתְפִלַּת צַדִּיקִים יִשְׁמָע" (פירוט)).

2. העיסוק בתורה מטהר את הרצון.  מי שלומד תורה, מתפלל שה' יעזור לו להיות צדיק וישר ולקיים את מה שלומד. אבל מי שמסיר אזנו משמוע תורה, עלול להתפלל שה' יעזור לו לעשות תועבה: "מפני שהתפילה תביאהו לרכך לבבו ולקרב חפצו אל מה שנראה לו שהוא טוב וישר לפני ד', ועל-ידי מניעתו משמע תורה, יוכל לחשוב כל רע טוב וטוב רע, על-כן תפילתו תועבה, כי תוכל לצאת תקלה מתפילתו וקרבתו ברעיון למוסר וטוב" (הראי"ה קוק, עין איה ברכות ה עג).

3. העיסוק בתורה מנקה את הלב מדמיונות-שווא ומכניס בו תחושת נוכחות ה'. רק מתוך תחושה זו יכול האדם להתפלל בכוונה אמיתית. מי שמסיר אזנו משמוע תורה, לא יוכל להתכוון בתפילתו, ותפילתו תהיה תועבה (ר' צדוק הכהן מלובלין, "צדקת הצדיק" ר"ט). "כי מילת תועבה יש לפרשה גם כן כשתי מילות: תועה - בה, שהרי מאחר שאינו מבין בתורה, לא יבין גם כן בתפילה" (רמ"ד וואלי).

 פרק כח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות